Gebruiksvoorwaarden Fello

Laatst gewijzigd: 3 december 2016

Onze kleine lettertjes in het groot

 • Alleen jij en de mensen die je uitnodigt kunnen berichten lezen in je groep.
 • Fello verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden.
 • Fello maakt altijd gebruik van een beveiligde internetverbinding (https).

Meer weten? Lees dan hieronder onze complete gebruiksvoorwaarden. Als je je registreert voor Fello en je e-mailadres bevestigd, ga je met deze voorwaarden akkoord.

De applicatie Fello (“App”), de website getfello.com en eventuele aanvullende diensten worden aangeboden door Fello B.V. (“Fello”). Op jouw gebruik van onze diensten zijn deze gebruiksvoorwaarden van toepassing.

1. Gebruik van de App, website en eventuele aanvullende diensten

 1. Voordat je gebruik kunt maken van onze diensten, moet je je registreren. Dit kan via de App of website en is gratis. Als je registratie is voltooid, kun je direct van de dienst gebruik maken. Voor registratie en gebruik van onze diensten moet je 16 jaar of ouder zijn. Ben je dit niet, dan is toestemming nodig van je wettelijke vertegenwoordiger (ouder of voogd). Je garandeert met het aanvaarden van deze voorwaarden dat je die toestemming hebt verkregen. Fello mag dit zo nodig controleren.
 2. Een account is persoonsgebonden. Je bent daarom verplicht om de toegang tot je account met een zelfgekozen gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen en die gegevens geheim te houden. Voor misbruik van jouw account die het gevolg is van een aan jouw toe te rekenen omstandigheid, is Fello niet aansprakelijk.
 3. Als jouw account door Fello wordt gedeactiveerd, is het niet toegestaan een nieuw account aan te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fello.
 4. Als je een gebruikersnaam of vergelijkbare identificatie selecteert/aanmaakt voor je account of zorggroep, behoudt Fello zich het recht voor om deze te verwijderen of terug te vorderen indien Fello meent dat deze ongepast is.

2. Verwerking van gegevens

 1. Fello verwerkt jouw persoonsgegevens. Voor zover jouw toestemming hiervoor nodig is, zullen wij die eerst vragen. Lees ons privacyreglement voor meer informatie over persoonsgegevensverwerking.
 2. Je bent verplicht om ervoor te zorgen dat alle persoonsgegevens die je aan Fello verstrekt correct en up-to date zijn.
 3. Als je een zorgprofessional bent die deelneemt aan een Fello-zorggroep, ben je zelf verantwoordelijk voor het naleven van de op jou van toepassing zijnde medische wetgeving, gedragsregels en geheimhoudingsplichten.

3. Veiligheid van de dienst

 1. We doen er alles aan om onze App en website veilig te houden. Het is dan ook verboden om:
  • niet-geautoriseerde commerciële berichten (zoals spam en reclame) te plaatsen;
  • inhoud of informatie van gebruikers te gebruiken voor commerciële of charitatieve doeleinden;
  • de App of website via geautomatiseerde middelen (zoals harvesting bots, robots, spiders of scrapers) te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fello;
  • virussen of andere schadelijke codes te uploaden of te delen;
  • andere gebruikers te vragen om hun inloggegevens te geven;
  • gebruik te maken van het account van een andere gebruiker;
  • haatdragende, bedreigende of pornografische inhoud te plaatsen of inhoud die aanzet tot geweld. Ook is het verboden naaktbeelden of beelden die nodeloos geweld bevatten te plaatsen;
  • de App of website te gebruiken voor onwettige, misleidende, kwaadaardige of discriminerende activiteiten;
  • de correcte werking of weergave van onze App of website te verstoren, overbelasten of onmogelijk te maken, bijvoorbeeld door middel van een Denial of Service-aanval of door een verstoring van paginaweergave of andere functionaliteiten van de App of website;
  • schending van deze gebruiksvoorwaarden te faciliteren of te stimuleren; en
  • inbreuk te maken op de intellectuele-eigendomsrechten van Fello of een derde.
 2. In geval van schending van de gebruiksvoorwaarden, mag Fello zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen.
 3. Fello is gerechtigd alle haar ter beschikking staande maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om hinder, schade of een ander gevaar voor het functioneren van de computersystemen, het netwerk van Fello of de dienstverlening via internet af te wenden of te voorkomen.
 4. Fello is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten.
 5. Je vrijwaart Fello van alle aanspraken van derden ten aanzien van door jou geplaatste inhoud, informatie of gegevens.

4. Intellectuele eigendom

 1. De App, website, de bijbehorende software, alsmede alle informatie, (handels)namen en afbeeldingen op de App en website zijn de intellectuele eigendom van Fello. Niemand is gerechtigd om deze zonder toestemming van Fello te kopiëren of te gebruiken, anders dan noodzakelijk voor normaal gebruik van de App of website.
 2. Informatie die je zelf publiceert of opslaat via de dienst behoort aan jou toe. Met het aanvaarden van deze voorwaarden geef je Fello een niet-exclusief en onbeperkt gebruiksrecht op deze informatie, voor zover dat niet in strijd is met de goede zeden of privacy, en voor zover dat niet in strijd is met rechten van derden.
 3. Informatie die je publiceert of opslaat via de dienst mag je aanpassen of verwijderen. Verwijderde inhoud blijft echter gedurende een redelijke tijd mogelijk aanwezig in back-ups. Verwijderde inhoud is niet zichtbaar voor andere gebruikers.

5. Het delen van inhoud

 1. Je mag geen inhoud plaatsten of handelingen verrichten waarmee de rechten van anderen, of de wet, worden/wordt geschonden of overtreden.
 2. Geplaatste inhoud en informatie kan verwijderd worden door Fello, indien Fello van oordeel is dat de gebruiksvoorwaarden worden geschonden.
 3. Inbreuk op de intellectuele-eigendomsrechten van anderen kan leiden tot het deactiveren van je account door Fello.
 4. Je plaatst geen identiteitsdocumenten of gevoelige informatie van een ander op Fello, zonder de voorafgaande toestemming te hebben verkregen van die ander.

6. Wijzigingen van deze gebruiksvoorwaarden

 1. Je geeft Fello het recht om (onderdelen van) deze voorwaarden op ieder moment aan te passen.
 2. Fello zal een eventuele wijzigingen of aanvullingen ten minste zeven (7) dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de dienst zodat u daar kennis van kunt nemen.
 3. Als je een wijziging of aanvulling niet accepteert, kun je stoppen met het gebruik van de App, website en eventuele aanvullende diensten door je account te deactiveren. Dit kan – zonder aan de nieuwe voorwaarden gebonden te zijn – tot de datum van inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden. Wanneer je na wijziging van de voorwaarden gebruik blijft maken van Fello, verklaar je akkoord te gaan met de gewijzigde voorwaarden. Uiteraard kun je ook daarna op ieder moment je account deactiveren.

7. Mobiele en andere apparaten

 1. Fello biedt haar diensten gratis aan. Houd echter rekening met de normale gebruikskosten van jouw telefoon (bijvoorbeeld datakosten).
 2. Als het nummer van je mobiele telefoon gewijzigd of gedeactiveerd is, moet je je accountgegevens bij Fello binnen 48 uur bijwerken.
 3. Je verleent toestemming en alle rechten die nodig zijn zodat gebruikers hun apparaten kunnen synchroniseren (ook via een toepassing) met alle informatie en contactgegevens die zij kunnen zien op Fello.

8. Geschillen

 1. Op alle geschillen met betrekking tot Fello is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 2. In deze geschillen is de rechtbank te Den Haag uitsluitend bevoegd, tenzij op basis van regels van dwingend recht (ook) een andere rechtbank bevoegd is.

9. Overige bepalingen

 1. Deze gebruiksvoorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het gebruik van de App en website en gelden boven eventuele eerdere overeenkomsten.
 2. Fello kan jouw account deactiveren als je minimaal 18 maanden geen gebruik hebt gemaakt van je account. In dat geval ontvangt u eerst een herinneringsmail op het e-mailadres dat bij Fello bekend is.
 3. Indien een bepaling uit deze gebruiksvoorwaarden niet wordt afgedwongen, betekent dit niet dat Fello toestemming verleent.
 4. Rechten en/of verplichtingen onder deze gebruiksvoorwaarden mogen door de gebruiker (de beheerder van een account) niet worden overgedragen aan een derde zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Fello.
 5. We behouden ons alle rechten voor die niet nadrukkelijk zijn verleend.

10. Contactgegevens

Als je vragen hebt over deze gebruiksvoorwaarden, neem dan contact op via onderstaande gegevens:

Fello B.V.
Prof. Snijdersstraat 5
2628 RA Delft

085 303 62 96
hello@getfello.com