Gebruiksvoorwaarden Fello

Laatst gewijzigd: 1 maart 2018

Onze kleine lettertjes in het groot

 • Alleen jij en de mensen die je uitnodigt kunnen berichten lezen in je groep.
 • DELA verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden.
 • DELA maakt altijd gebruik van een beveiligde internetverbinding (https).

Meer weten? Lees dan hieronder onze complete gebruiksvoorwaarden. Als je je registreert voor Fello en je e-mailadres bevestigt, ga je met deze voorwaarden akkoord.

De applicatie Fello (“App”), de website getfello.com en eventuele aanvullende diensten worden aangeboden door coöperatie DELA (“DELA”). Op jouw gebruik van onze diensten zijn deze gebruiksvoorwaarden van toepassing.

1. Gebruik van de App, website en eventuele aanvullende diensten

 1. Voordat je gebruik kunt maken van onze diensten, moet je je registreren. Dit kan via de App of website en is gratis. Als je registratie is voltooid, kun je direct van de dienst gebruik maken. Voor registratie en gebruik van onze diensten moet je 16 jaar of ouder zijn. Ben je dit niet, dan is toestemming nodig van je wettelijke vertegenwoordiger (ouder of voogd). Je garandeert met het aanvaarden van deze voorwaarden dat je die toestemming hebt verkregen. DELA mag dit zo nodig controleren.
 2. Een account is persoonsgebonden. Je bent daarom verplicht om de toegang tot je account met een zelfgekozen gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen en die gegevens geheim te houden. Voor misbruik van jouw account die het gevolg is van een aan jou toe te rekenen omstandigheid, is DELA niet aansprakelijk.
 3. Als jouw account door DELA wordt gedeactiveerd, is het niet toegestaan een nieuw account aan te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DELA.
 4. Als je een gebruikersnaam of vergelijkbare identificatie selecteert/aanmaakt voor je account of zorggroep, behoudt DELA zich het recht voor om deze te verwijderen of terug te vorderen.

2. Verwerking van gegevens

 1. DELA verwerkt jouw persoonsgegevens. Voor zover jouw toestemming hiervoor nodig is, zullen wij die eerst vragen. Lees ons privacyreglement voor meer informatie over persoonsgegevensverwerking.
 2. Je bent verplicht om ervoor te zorgen dat alle persoonsgegevens die je aan DELA verstrekt correct en up-to date zijn.
 3. Als je een zorgprofessional bent die deelneemt aan een zorggroep, ben je zelf verantwoordelijk voor het naleven van de op jou van toepassing zijnde medische wetgeving, gedragsregels en geheimhoudingsplichten.

3. Veiligheid van de dienst

 1. We doen er alles aan om onze App en website veilig te houden. Het is dan ook verboden om:
  • niet-geautoriseerde commerciële berichten (zoals spam en reclame) te plaatsen;
  • inhoud of informatie van gebruikers te gebruiken voor commerciële of charitatieve doeleinden;
  • de App of website via geautomatiseerde middelen (zoals harvesting bots, robots, spiders of scrapers) te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DELA;
  • virussen of andere schadelijke codes te uploaden of te delen;
  • andere gebruikers te vragen om hun inloggegevens te geven;
  • gebruik te maken van het account van een andere gebruiker;
  • haatdragende, bedreigende of pornografische inhoud te plaatsen of inhoud die aanzet tot geweld. Ook is het verboden naaktbeelden of beelden die nodeloos geweld bevatten te plaatsen;
  • de App of website te gebruiken voor onwettige, misleidende, kwaadaardige of discriminerende activiteiten;
  • de correcte werking of weergave van onze App of website te verstoren, overbelasten of onmogelijk te maken, bijvoorbeeld door middel van een Denial of Service-aanval of door een verstoring van paginaweergave of andere functionaliteiten van de App of website;
  • schending van deze gebruiksvoorwaarden te faciliteren of te stimuleren; en
  • inbreuk te maken op de intellectuele-eigendomsrechten van DELA of een derde.
 2. In geval van schending van de gebruiksvoorwaarden, mag DELA zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen.
 3. DELA is gerechtigd alle haar ter beschikking staande maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om hinder, schade of een ander gevaar voor het functioneren van de computersystemen, het netwerk van DELA of de dienstverlening via internet af te wenden of te voorkomen.
 4. DELA is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten.
 5. Je vrijwaart DELA van alle aanspraken van derden ten aanzien van door jou geplaatste inhoud, informatie of gegevens.

4. Intellectuele eigendom

 1. De App, website, de bijbehorende software, alsmede alle informatie, (handels)namen en afbeeldingen op de App en website zijn de intellectuele eigendom van DELA. Niemand is gerechtigd om deze zonder toestemming van DELA te kopiëren of te gebruiken, anders dan noodzakelijk voor normaal gebruik van de App of website.
 2. Informatie die je zelf publiceert of opslaat via de dienst behoort aan jou toe. Met het aanvaarden van deze voorwaarden geef je DELA een niet-exclusief en onbeperkt gebruiksrecht op deze informatie, voor zover dat niet in strijd is met de goede zeden of privacy, en voor zover dat niet in strijd is met rechten van derden.
 3. Informatie die je publiceert of opslaat via de dienst mag je aanpassen of verwijderen. Verwijderde inhoud blijft echter gedurende een redelijke tijd mogelijk aanwezig in back-ups. Verwijderde inhoud is niet zichtbaar voor andere gebruikers.

5. Het delen van inhoud

 1. Je mag geen inhoud plaatsen of handelingen verrichten waarmee de rechten van anderen, of de wet, worden/wordt geschonden of overtreden.
 2. Geplaatste inhoud en informatie kan verwijderd worden door DELA, indien DELA van oordeel is dat de gebruiksvoorwaarden worden geschonden.
 3. Inbreuk op de intellectuele-eigendomsrechten van anderen kan leiden tot het deactiveren van je account door DELA.
 4. Je plaatst geen identiteitsdocumenten of gevoelige informatie van een ander op de App of website, zonder de voorafgaande toestemming te hebben verkregen van die ander.

6. Wijzigingen van deze gebruiksvoorwaarden

 1. Je geeft DELA het recht om (onderdelen van) deze voorwaarden op ieder moment aan te passen.
 2. DELA zal een eventuele wijzigingen of aanvullingen ten minste zeven (7) dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de dienst zodat je daar kennis van kunt nemen.
 3. Als je een wijziging of aanvulling niet accepteert, kun je stoppen met het gebruik van de App, website en eventuele aanvullende diensten door je account te deactiveren. Dit kan – zonder aan de nieuwe voorwaarden gebonden te zijn – tot de datum van inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden. Wanneer je na wijziging van de voorwaarden gebruik blijft maken van de App, website of aanvullende diensten, verklaar je akkoord te gaan met de gewijzigde voorwaarden. Uiteraard kun je ook daarna op ieder moment je account deactiveren.

7. Mobiele en andere apparaten

 1. DELA biedt haar diensten gratis aan. Houd echter rekening met de normale gebruikskosten van jouw telefoon (bijvoorbeeld datakosten).
 2. Als het nummer van je mobiele telefoon gewijzigd of gedeactiveerd is, moet je je accountgegevens bij DELA binnen 48 uur bijwerken.
 3. Je verleent toestemming en alle rechten die nodig zijn zodat gebruikers hun apparaten kunnen synchroniseren (ook via een toepassing) met alle informatie en contactgegevens die zij kunnen zien op de App of website.

8. Geschillen

 1. Op alle geschillen met betrekking tot de App, website of aanvullende diensten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Ingeval van geschillen is uitsluitend de bevoegde Nederlandse rechter van het arrondissement Noord-Brabant bevoegd hiervan kennis te nemen.

9. Overige bepalingen

 1. Deze gebruiksvoorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het gebruik van de App en website en gelden boven eventuele eerdere overeenkomsten.
 2. DELA kan jouw account deactiveren als je minimaal 12 maanden geen gebruik hebt gemaakt van je account. In dat geval ontvang je eerst een herinneringsmail op het e-mailadres dat bij DELA bekend is.
 3. Indien een bepaling uit deze gebruiksvoorwaarden niet wordt afgedwongen, betekent dit niet dat DELA toestemming verleent.
 4. Rechten en/of verplichtingen onder deze gebruiksvoorwaarden mogen door de gebruiker (de beheerder van een account) niet worden overgedragen aan een derde zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van DELA.
 5. We behouden ons alle rechten voor die niet nadrukkelijk zijn verleend.

10. Contactgegevens

Als je vragen hebt over deze gebruiksvoorwaarden, neem dan contact op via onderstaande gegevens:

coöperatie DELA
Oude Stadsgracht 1
5611 DD Eindhoven

085 303 62 96
hello@getfello.com