8 maart 2017

Alle goede ideeën van de verschillende politieke partijen over mantelzorg die we moeten uitvoeren!

Leestijd: 6 minuten

Zet de tv aan of open Facebook in de webbrowser, en de kans is groot dat je een lijsttrekker voorbij ziet komen. Er wordt op het scherpst van de snede gedebatteerd. Niemand lijkt het met elkaar eens in deze gepolariseerde tijden. Maar als de verkiezingen straks achter de rug zijn, moet er toch een regering komen. Gezien de electorale spreiding zullen waarschijnlijk straks drie of meer politieke partijen op zoek moeten gaan naar de overeenkomsten.

Zorg is van links tot rechts een belangrijk thema deze verkiezingen. In verkiezingsprogramma’s van de (virtueel) zes grootste partijen valt het woord meestal zo’n vijfmaal. Bij CDA zelfs 24 keer (al moet daarbij wel gemeld worden dat het woord mantelzorg(er) soms meerdere keren in een zin voorbijkomt). Alleen de PVV benoemt het woord ‘mantelzorg’ niet op hun befaamde A4tje, maar uit het verleden weten we dat het zorgthema ook belangrijk is voor Geert Wilders en kornuiten. Qua immigratie-beleid mag de PVV de meest rechterkant van het spectrum opzoeken, op het gebied van gezondheidszorg zijn ze eerder links. Omdat ze geen ‘traditioneel’ verkiezingsprogramma hebben kunnen we ze helaas niet meenemen in dit artikel.

Gelukkig zien we in de verkiezingsprogramma’s van de andere partijen veel goede punten voorbijkomen over aan mantelzorg gerelateerde zaken. Dingen die Fello ook wil! Als de overheid alles gaat uitvoeren zal dat een flinke hoeveelheid centen kosten. Maar laten we nu even niet denken aan de schatkist. Laten we ons focussen op hoe we een ultiem, partij-overstijgend coalitieakkoord voor onze mantelzorgers kunnen creëren. Waarbij de nadruk niet ligt op wat we niet willen (zoals minder marktwerking en bureaucratie), maar wat wel!

Fello Familie Agenda App

Say hello to Fello. De nummer 1 familie agenda om samen voor iemand te zorgen. Makkelijk en gratis!

Nederland investeert in innovatie in de zorg

 

“Dat onze geweldige zorg nóg beter wordt. Wij willen dat elk verpleeghuis zo goed wordt als het beste verpleeghuis. Dat elk ziekenhuis zo goed wordt als het beste ziekenhuis. [..] Daar zijn wij in Nederland toe in staat. Door slimmer gebruik te maken van nieuwe technieken. En door goede nieuwe behandelingen en medicijnen zo snel mogelijk in te zetten.”


“We willen ruimte bieden voor experimenten, onder andere met bekostiging en veilige, snelle en betrouwbare gegevensuitwisseling, maar ook met mededinging, en vervolgens de successen verder uitrollen.”

“eHealth zal de zorg ingrijpend veranderen en geeft de patiënt meer regie over eigen gezondheid en behandeling. Het helpt patiënten én professionals om heel nauwkeurig en efficiënt te monitoren en te diagnosticeren. De patiënt krijgt meer grip op de eigen situatie en het scheelt een regelmatige gang naar de arts. Voor het bedrijfsleven ligt hier een kansrijk terrein voor innovatie.”

“De verbinding tussen de professionele en informele zorg moet veel groter worden, waarbij familieleden en mantelzorgers serieus betrokken worden door zorgprofessionals. Moderne communicatiemiddelen als e- consulten, telemonitoring en beeldbellen kunnen daarbij behulpzaam zijn.”

 

Zorg wordt meer lokaal geregeld

 

“Ondersteuning van de mantelzorger is een verantwoordelijkheid van de gemeente. Zij voert de regie over een goed toegankelijke respijtzorg.”

“Mantelzorgers worden beter ondersteund bij de intensieve zorgtaken die zij op zich nemen. In elke gemeente komt een mantelzorgpunt waar mantelzorgers terecht kunnen met vragen en voor hulp. ”

“We zullen brede zorg moeten concentreren in de buurt, voor patiënten en ter ondersteuning van mantelzorgers.”

“D66 wil meer doen om de basiszorg in de buurt te versterken. [..]Dat vraagt om nieuwe vormen van zorginstellingen tussen de eerste (de huisarts) en de tweede lijn (het ziekenhuis) in. Deze instellingen kunnen zorg bieden die dichterbij, meer gespecialiseerd en ook nog goedkoper is.”

“We willen het makkelijker maken in de ruimtelijke ordening om woonvoorzieningen te faciliteren, waarbij gemeenten en provincies daartoe een stimulerend beleid voeren en geen extra belemmeringen opwerpen.”

“Dichtbij huis werken huisartsen, wijkverpleging, thuiszorg, familie en mantelzorg intensief samen. Zorgverzekeraars, instellingen en de (gemeentelijke) overheid helpen daarbij.”

“Mantelzorgers meer inspraak geven bij de zogenaamde keukentafelgesprekken: de gemeente mag nooit korten op de zorg als de mantelzorger in redelijkheid aangeeft dreigt te worden overbelast.”

“Op buurtniveau wordt de samenwerking tussen huisartsen, wijkverpleging, ouderenzorg en sociaal werk verbeterd”

 

Niet genezen maar voorkomen

 

“We willen allemaal graag gezond blijven. Het belangrijkste is daarom investeren in preventie om te voorkomen dat mensen ziek worden. Daar is soms hulp bij nodig, of een nieuw inzicht of goed advies.”

“We investeren extra in preventie, waarbij het zowel om de gezondheid als het sociaal functioneren gaat.”

 

Bewustwording dat onbetaalde arbeid ook werk is

 

“Waardeert andere vormen van werk dan alleen een betaalde baan. [..] We waarderen mantelzorg en vrijwilligerswerk als gelijkwaardige vormen van participatie. De onbelaste vrijwilligersvergoeding gaat omhoog. Financiële drempels zoals de kostendelersnorm mogen geen belemmering zijn om voor elkaar te zorgen. Er komt geen mantelzorgboete in de AOW.”

“Zorgen voor elkaar moet niet belast, maar beloond worden.”

“Om mantelzorgers financieel te ondersteunen stellen wij in dit verkiezingsprogramma een ‘mantelzorgvergoeding’ voor als compensatie voor mensen die verlof opnemen of minder gaan werken om de zorg voor een naaste te kunnen bieden.”

“Patiënten die door mantelzorgers verzorgd worden krijgen een korting op de eigen bijdrage. Ook willen wij dat iemand met een AOW-uitkering niet langer wordt gekort als hij of zij een familielid of vriend in huis neemt om deze te verzorgen. Dat is een boete op zorgzaamheid en solidariteit!”

“De kostendelersnorm (‘mantelzorgboete’), een korting op de uitkering voor mensen die anderen onder- steunen, wordt helemaal afgeschaft.”

“Wij zijn tegen invoering van de ‘mantelzorgboete’, de kostendelersnorm voor AOW’ers.”

 

Creatief nadenken hoe mensen betrokken kunnen worden in de maatschappij

 

“Het is bij de huidige werkloosheid en de onzekere economische verwachtingen niet reëel om te veronderstellen dat alle oudere werklozen op korte termijn een vaste baan kunnen vinden. Vaak zijn deze mensen wel op een andere manier in de samenleving actief, bijvoorbeeld als vrijwilliger of mantelzorger. Die inzet verdient waardering van de samenleving en daarom willen wij een vrijstelling van de sollicitatieplicht voor werkzoekenden boven de 60 jaar die structureel en gedurende meerdere dagen per week vrijwilligerswerk doen of mantelzorg bieden.”

Meer aandacht voor chronisch zieken die kansen moeten krijgen ondanks beperkingen en voor mensen die re-integreren na hun ziekte.

 

Het leven van mantelzorgers verlichten

 

“Wij zijn ontzettend trots op de mensen die zich iedere dag opnieuw inzetten als mantelzorger. Deze mensen zijn van onschatbare waarde. Gemeenten moeten daarom voortdurend aandacht hebben voor de mantelzorgers en hen ondersteunen wanneer dat nodig is.”

“Wij willen hun positie (mantelzorgers red.) versterken door hen bij te staan. Wij willen hun werk verlichten met goede respijtzorg en mantelzorgverlof en actief wijzen op deze mogelijkheden. “We willen speciale aandacht voor minderjarige kinderen die mantelzorgtaken uitvoeren: die moeten zoveel mogelijk worden ontlast en ondersteund.”

“We voeren een gemeentelijk basispakket in voor thuiszorg, dagbesteding en ondersteuning voor mantelzorg (respijtzorg).”

“De minimale zorg moet beter worden verankerd. Om mantelzorgers af en toe even op adem te laten komen, willen wij meer ruimte voor respijtzorg en dagopvang of extra ondersteuning thuis. Dit vraagt altijd om maatwerk, zodat de familie met een gerust hart de zorg voor even kan overlaten aan anderen.”

 

Conclusie

Fello ziet dat voor de zes grootste politieke partijen de mantel- en ouderenzorg een belangrijk thema is. Aan de rechterkant van het spectrum ligt de focus misschien wat meer op het betaalbaar houden van de zorg in de toekomst. De linkerkant wil direct meer handen aan het bed. Welke weg ze ook willen bewandelen, het lijkt bij alle partijen te zijn doorgedrongen dat de zorgsector een kwaliteitsinjectie kan gebruiken. Na het lezen van de partijprogramma’s zijn wij in ieder geval vol vertrouwen dat voor iedere coalitievorm het verbeteren van de zorg een speerpunt wordt. Het is te hopen dat de partijen na 15 maart hun ambities niet gaan afzwakken. Stem dus vooral op de partij waar je jezelf goed bij voelt, maar blijf ze ook na de gang naar de stembus kritisch volgen.

Fello redacteur Tom van Haaren Tom van Haaren Editor

Say hello to Fello. De nummer 1 familie agenda om samen voor iemand te zorgen. Makkelijk en gratis!

Fello Familie Agenda App