Privacyreglement Fello

Laatst gewijzigd: 1 maart 2018

De applicatie Fello (“App”), de website getfello.com en eventuele aanvullende diensten worden aangeboden door coöperatie DELA (“DELA”). DELA hecht veel waarde aan de bescherming van jouw privacy. In dit privacyreglement staat belangrijke informatie voor de gebruiker over welke persoonsgegevens DELA verwerkt (opslaat, beveiligt, etc.), op welke manier en voor welke doeleinden.

1. Waarom wij persoonsgegevens verwerken

Het is voor het goed kunnen leveren van onze diensten (via de App of de website) nodig dat DELA persoonsgegevens verwerkt. Dit doen wij onder andere om:

 • jouw registratie te verwerken;
 • onze overeenkomst met jou te kunnen uitvoeren of om aan jouw verzoek te voldoen;
 • met jou te communiceren via de App, via e-mail of via andere media;
 • al onze diensten te promoten en de naamsbekendheid van DELA te vergroten;
 • het gebruik van onze website en App te analyseren zodat wij onder meer de functionaliteiten en inrichting van de website en App kunnen verbeteren, de website en App kunnen aanpassen aan jouw voorkeuren en om ons te helpen om nieuwe diensten en systemen te ontwikkelen;
 • ervoor te zorgen dat de App en de website goed beveiligd zijn tegen misbruik en beveiligingsincidenten;
 • onze rechten te verdedigen;
 • te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • onze andere gerechtvaardigde belangen te behartigen, zoals het eventueel overdragen van bedrijfsactiviteiten, het in beeld brengen van onze doelgroep, en het analyseren van interesses en voorkeuren van onze gebruikers, voor zover wettelijk toegestaan.

2. De manieren waarop wij persoonsgegevens verzamelen

DELA verzamelt jouw persoonsgegevens op de volgende manieren:

 • je verstrekt de gegevens zelf, bijvoorbeeld bij registratie of via een contactformulier; of
 • je gegevens worden gegenereerd omdat je onze diensten gebruikt;
 • we verkrijgen de gegevens van derden, voor zover wettelijk toegestaan.

3. Hoe wij persoonsgegevens verwerken en bewaren

DELA verwerkt persoonsgegevens in de volgende situaties en op de volgende manieren:

 • Als je je registreert en een account aanmaakt, wordt je gevraagd om bepaalde persoonsgegevens in te vullen. Een aantal van deze gegevens is verplicht: naam en e-mailadres.
 • Als je een klacht bij ons indient, een formulier op de website invult of ons een e-mail stuurt, dan verwerken wij jouw gegevens (zoals e-mailadres en naam) voor zover dit nodig is om de klacht af te handelen of uw e-mail of vraag te behandelen of te beantwoorden.
 • Als je persoonlijke informatie deelt via het platform, wordt die informatie door ons opgeslagen. DELA zal de inhoud van gedeelde content en informatie uit agenda’s of een groep niet inzien, behoudens uitzonderingssituaties.
 • Als je een account hebt, kunnen wij bepaalde metadata opslaan. Wij verzamelen deze gegevens over het gebruik van de App (klikgedrag), zoals wanneer je de app gebruikte, welke pagina’s je bezocht, welk toesten en/of welke browser je gebruikt en andere statistieken om de App te verbeteren en om gebruikers beter te kunnen ondersteunen bij het gebruiken van de app. Als toestemming nodig is, zullen wij die vragen.
 • Als je de App of website gebruikt, kunnen wij jouw IP-adres verwerken ter beveiliging van onze diensten;
 • Jouw persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor mensen die behoren tot je eigen persoonlijke zorggroep waarvan je deel uitmaakt nadat zij zijn ingelogd. Je persoonlijke gegevens zijn nooit zichtbaar voor bezoekers van de website.

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is, gelet op het verlenen van de diensten, het soort persoonsgegevens, en onze gerechtvaardigde belangen die daarmee verband houden. Heb je Fello een jaar niet gebruikt? Dan ontvang je van ons een mail of je je account nog wilt gebruiken. Indien dit niet het geval is of in het geval we geen reactie van je ontvangen zullen de gegevens in de app worden verwijderd.

DELA heeft geen invloed op de gegevens die jij als gebruiker zelf deelt in een zorggroep, zoals gegevens over afspraken, allergieën, beschikbaarheid, etc. Hiervoor ben je als gebruiker zelf verantwoordelijk, ook als je een zorgprofessional bent. Bij plaatsing van bijzondere persoonsgegevens, waaronder gezondheidsgegevens, beschouwt DELA deze gegevens als persoonsgegevens die kennelijk door betrokkene openbaar zijn gemaakt zoals bedoeld in artikel 9 lid 2 sub e Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Als gebruiker ben jij bovendien verplicht om zorgvuldig met je inloggegevens om te gaan, zodat onbevoegde personen geen toegang krijgen tot zorggroepen en privacygevoelige informatie. DELA zal ervoor zorgen dat de App, website en inhoud daarvan voldoen aan de beveiligingseisen.

Let op, als je de app van je telefoon verwijdert, worden je persoonsgegevens niet automatisch verwijderd. Wil je dat je gegevens worden verwijderd, dan moet je je account verwijderen. Dat doe je in het menu, bij ‘je gegevens’.

4. Beveiliging

DELA treft passende maatregelen om persoonsgegevens, en overigens ook alle andere data die we voor jou opslaan, te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Dat betekent o.a. dat wij onze IT-systemen goed beveiligen en dat wij intern beleid hebben voor het correct omgaan met persoonsgegevens. Alleen personen die daar vanwege hun functie een belang bij hebben kunnen toegang krijgen tot persoonsgegevens.

5. Derden

Wij kunnen derde partijen gebruiken om onze dienstverlening te ondersteunen. Denk daarbij aan:

 • partijen die zich bezighouden met het afhandelen van financiële transacties (indien van toepassing);
 • hosting providers, zoals DigitalOcean, Amazon CloudFront en TransIP;
 • partijen die communicatietools aanbieden, zoals Intercom;
 • partijen die diensten aanbieden die wij gebruiken om onze eigen diensten te analyseren, zoals Google Analytics en Mixpanel; en
 • andere dienstverleners die persoonsgegevens verwerken, zoals MailChimp.

Dergelijke partijen zullen onder de verantwoordelijkheid van DELA handelen als verwerkers van DELA en zijn om die reden verplicht om geheimhouding omtrent jouw persoonsgegevens in acht te nemen.

Wij verstrekken in principe geen persoonsgegevens aan derden die geen verwerker zijn, tenzij wij:

 • hiertoe verplicht zijn op basis van de wet of op last van de rechter, daaronder begrepen een handhavende autoriteit, of
 • dit mogen met het oog op het behartigen van ons gerechtvaardigd belang, zoals bijvoorbeeld marketing, het delen van persoonsgegevens met gelieerde ondernemingen, het besturen van ons bedrijf, het opsporen of tegengaan van (mogelijke) strafbare feiten of het verdedigen van onze rechten en behartigen van onze overige belangen, e.e.a. slechts voor zover de wet dit toestaat.

6. Berichtgeving

Wij sturen regelmatig een nieuwsbrief waarin wij informeren over interessante nieuwtjes, zoals bijvoorbeeld nieuwe ontwikkelingen of functionaliteiten. Je kunt te allen tijde aangeven de nieuwsbrief niet meer te willen ontvangen.

Verder sturen wij per e-mail notificaties bij belangrijke gebeurtenissen, zoals wanneer een andere gebruiker binnen uw persoonlijke zorggroep een nieuw bericht plaatst of reageert op een bericht. Je kunt te allen tijde aangeven de e-mail-notificaties niet meer te willen ontvangen.

Tot slot kunnen wij per e-mail contact met je opnemen over de overeenkomst die je met ons hebt gesloten. Zo sturen wij een e-mail ter verificatie van je e-mailadres en kunnen wij e-mails sturen over belangrijke ontwikkelingen, zoals een wijziging van de gebruiksvoorwaarden, wijzigingen in de app en/of functionaliteiten of indien er aanpassingen of werkzaamheden aan de website zullen plaatsvinden. Deze meldingen kun je niet uitschakelen.

7. Diensten aangeboden door derden

Op jouw verzoek en/of met jouw toestemming, kunnen derden contact met jou opnemen als jij (via de App of via de website) interesse hebt getoond in hun diensten (zoals bijvoorbeeld diensten van externe zorgaanbieders). Je zal dan eerst worden gevraagd om contactgegevens te verstrekken aan zo’n derde, bijvoorbeeld een telefoonnummer. Wat die derde partijen doen met jouw persoonsgegevens, valt niet onder de verantwoordelijkheid van DELA. Voor meer informatie over hoe zulke partijen omgaan met jouw gegevens, raden wij je aan om het privacybeleid van die betreffende partij te lezen.

8. Cookies

DELA kan bij de App en website gebruik maken van cookies. Voor meer informatie over het gebruik van cookies en voor het instellen van jouw toestemmingen voor het toepassen daarvan verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.

9. Jouw rechten

Je kunt contact opnemen met ons voor:

 • meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken;
 • vragen naar aanleiding van dit privacyreglement;
 • inzage in en rectificatie, wissing, beperking of overdracht van de persoonsgegevens die wij met betrekking tot het persoonlijke account verwerken;
 • bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens door ons, voor zover de wet je dit recht geeft.

Je kunt je persoonsgegevens ook online inzien, door in te loggen op je account. Je kunt daar ook wijzigingen aanbrengen in jouw gegevens.

Als daarvoor een gegronde reden bestaat, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken.

10. Wijziging van dit privacyreglement

Het kan voorkomen dat het in dit privacyreglement opgenomen beleid wijzigt. Wij raden je daarom aan om ons privacyreglement regelmatig te bekijken. Waar mogelijk zullen wij jou informeren over wijzigingen.

11. Contact

Als je vragen hebt over dit privacyreglement, neem dan contact op via onderstaande gegevens:

coöperatie DELA
Oude Stadsgracht 1
5611 DD Eindhoven

085 303 62 96
hello@getfello.com